Regulamin Świadczenia Usługi Newsletter Drogą Elektroniczną

Obowiązujący od dnia 1 grudnia 2020 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

Usługa Newsletter udostępniania jest przez Z Potrzeby Piękna Ewelina Gładki zwaną dalej Podmiotem,  z siedzibą w Stanisławowie Drugim, przy ul. Wolskiej 36, 05-119 Stanisławów Drugi, NIP 536179025, REGON 146128296, wpisana w CEIDG.

 • Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną jest akceptacja niniejszego regulaminu. Umowa zostaje zawarta w momencie, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 • Usługa Newsletter polega na wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji w formie listu elektronicznego na podany przez Klienta adres e-mail.
 • Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Spółka świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.zpotrzebypiekna.net
 • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu zamieszczonym na ww. stronie internetowej,
 • zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Spółkę powitalnej wiadomości elektronicznej.
 • Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Klienta do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Klienta będzie wykorzystywany w celu wysyłania Klientowi Newsletterów.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem danych osobowych jest Z Potrzeby Piękna z siedzibą w Stanisławowie Drugim, przy ul. Wolskiej 36, 05-119 Stanisławowie Drugim („Administrator”). Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem salon@zpotrzebypiekna.net Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wysyłką Newslettera zawierającego informacje marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora oraz spółki świadczące usługi wysyłki newsletter oraz dostarczające infrastrukturę newslettera. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres konieczny do zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 • Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
 • W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 • Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salon@zpotrzebypiekna.net
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: adres e-mail (którego dotyczy zgłoszenie), datę otrzymania oraz temat newslettera (będącego przedmiotem reklamacji), a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Spółka zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności:
 • jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 • w efekcie realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 • w przypadku konieczności zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa danych osobowych;
 • w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie wysyłania wiadomości e-mail, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 • treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter.
 • W sposób określony w ust. 13 – i przy odpowiednim stosowaniu przesłanek tam wskazanych – Usługodawca może zakończyć świadczenie usługi w oparciu o niniejszy regulamin.
 • Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.zpotrzebypiekna.net w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 • Usługodawca przestrzega o możliwości: działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
 • Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i bezpieczeństwa danych, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.zpotrzebypiekna.net

Zanim wejdziesz:

Jest to strona z wyrobami medycznymi i wchodząc potwierdzasz, że jesteś profesjonalistą.

Kontakt:

Wybierz zabieg

pakiety influencer

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg

Dla kobiet w ciąży

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Usuwanie owłosienia

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Tkankę tłuszczową

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Blizny i rozstępy

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Cellulit

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Usuwanie tatuaży

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Cienie pod oczami

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

podniesienie owalu twarzy

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Opuchnięcia

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Trądzik

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

WIDOCZNE NACZYNKA

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg

Pakiety influencerów

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg dla:

Mężczyzn

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg dla:

Kobiet w ciąży

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

usuwanie owłosienia

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Tkankę tłuszczową

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Blizny i rozstępy

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

redukcja cellulitu

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Usuwanie tatuaży

oraz makijażu permanentnego

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Skóra sucha

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Opuchnięcia

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Cienie pod oczami

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Poniesienie owalu twarzy

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

Wiotkość skóry

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

TRĄDZIK

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

ZMARSZCZKI

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Wybierz zabieg na:

PRZEBARWIENIA SKÓRNE

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Wybierz zabieg na:

WIDOCZNE NACZYNKA

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji Online.